Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Raty PayU 0% w SpecShop.pl

Tylko teraz raty 0% w PayU dla zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy)! Promocja trwa od 3 do 16 września 2018 r.

Z promocji wyłączone są broń i amunicja (w rozumieniu ustawy o broni i amunicji) oraz miotacze gazu.

REGULAMIN PROMOCJI „RATY PAYU 0%” (dalej „Regulamin”)
§1. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wnioskowania o Pożyczkę na warunkach promocyjnych “Raty PayU 0%” („Promocja”) polegającej na zorganizowaniu dla Klientów, dokonujących zakupów w Sklepach, preferencyjnych warunków cenowych Pożyczki (Pożyczka 0%), której przeznaczeniem jest zapłata za zakupy w Sklepach.

2. Promocja organizowana jest przez PayU S.A. (dalej: „Organizator”) we współpracy z Alior Bank SA oraz mBank SA (dalej łącznie mBank, Alior Bank: „Partnerzy”)

3. Promocja „Raty PayU 0%” jest dostępna w Sklepach w dniach 03.09.2018 roku od godziny 10:00 do dnia 16.09.2018 roku do godziny 23:59.

4. Promocją objęte są Pożyczki udzielane Klientom w ramach Rat PayU, zgodnie z poniższymi postanowieniami, na podstawie pozytywnie rozpatrzonych Wniosków o Pożyczkę, złożonych w okresie Promocji, o którym mowa w ust 3 niniejszego paragrafu.

5. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Partnerami. PayU współpracuje z Partnerami na podstawie odrębnych umów.

6. Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta pomiędzy Klientem a jednym z Partnerów.

7. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z Umowy o Pożyczkę od Klienta do Sklepu, w którym Klient dokonuje zakupu. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na podstawie umowy Pożyczki z Partnerem i jest realizowana na podstawie regulaminu pojedynczej transakcji PayU, którego aktualna treść znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf.

8. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Pożyczkę, ani z tytułu zawarcia umowy Pożyczki, ani z tytułu realizacji płatności, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Niniejsza Promocja nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie pożyczek, organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 2. Definicje

1. Klient - osoba fizyczna, która: a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz b) posiada obywatelstwo polskie, oraz c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta ubiegającego się o Pożyczkę jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, oraz e) dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z Regulaminem Sklepu.

2. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Alior Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070010731, kapitał zakładowy w wysokości 1.304.587.160 zł (opłacony w całości). Nadzór nad działalnością Alior Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

4. mBank - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169 248 488,00 złotych. Nadzór nad działalnością mBanku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

5. Kreditech – Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534005, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, której produkty występują pod nazwą „Monedo”.

6. Pożyczka 0% – pożyczka udzielana przez jednego z Partnerów na następujących warunkach: przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO: 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 10 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. O dostępnych aktualnie okresach spłaty Pożyczki 0%, zgodnych z ofertą Partnerów, Klient poinformowany zostanie każdorazowo przed zawarciem umowy o Pożyczkę 0%. Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od akceptacji przez potencjalnego pożyczkobiorcę zaproponowanych warunków pożyczki.

7. Pożyczka standardowa - pożyczka udzielana przez jednego z Partnerów lub Kreditech na następujących warunkach: Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 22,36%, oprocentowanie zmienne 6,5% (dla mBank S.A. z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie), oprocentowanie stałe 6,5% (dla Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), całkowita kwota do zapłaty: 1100 zł, całkowity koszt: 100 zł (w tym: prowizja: 65,00 zł, odsetki: 35 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 11 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. Warunki oferty: wg stanu na 20.08.2018 r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.

8. Wniosek o Pożyczkę 0% – formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jednego z Partnerów, warunkuje przyznanie Klientowi Pożyczki 0%.

9. Raty PayU – udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z Pożyczki, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej w ramach Sklepów.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Sklep.

11. Sklep – współpracujący z PayU sklep internetowy, a także podmiot prowadzący ten sklep, który udostępnia płatności z wykorzystaniem usług świadczonych przez PayU i w którym PayU udostępnił Promocję Pożyczki 0%.

§ 3. Zasady Promocji i warunki uczestnictwa w Promocji

1. W ramach Promocji organizowanej na podstawie Regulaminu, PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%, udzielaną, aby sfinalizować płatność za Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, spełniające warunki wskazane w ust. 2 poniżej.

2. Złożenie Wniosku o Pożyczkę 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 20.000 zł.

3. Warunkami Promocji objęte są wyłącznie Pożyczki 0% o okresie spłaty 3, 5, 6, lub 10 miesięcznych rat. Dla okresów spłaty od 11 do 36 rat miesięcznych obowiązuje oferta Pożyczki standardowej, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Partnera:
a) po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Pożyczkę 0%; albo
b) na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Promocji.

4. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie Raty PayU 0%.

5. W celu wzięcia udziału w Promocji Klient powinien złożyć Wniosek o Pożyczkę 0% w okresie Promocji, określonym w § 1 ust 3 Regulaminu.

6. Informacji o Promocji udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: raty@payu.pl

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji składać można elektronicznie do PayU:
a) wysyłając wiadomość na adres e-mail: raty@payu.pl,
b) telefonicznie: pod numerem telefonu PayU: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Klient) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,
c) lub pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

2. Reklamacja dotyczące Promocji powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Promocji zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

4. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy pożyczki. Szczegółowe zasady zgłaszania reklamacji są opisane w umowie pożyczki.

§ 5. Dane osobowe Klientów

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) jest Organizator.

2. Dane osobowe Klientów, za ich uprzednią zgodą, są przekazywane do Partnerów w związku ze złożeniem przez Klienta Wniosków o Pożyczkę 0%, którzy stają się niezależnymi administratorami danych osobowych Uczestników w związku z rozpatrzeniem Wniosku o Pożyczkę 0%.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść znajduje się pod adresem: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Polityka%20Prywatnosci_PL.pdf?20180709075241.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.Szczegółowe warunki Pożyczki 0% oraz Pożyczki standardowej określa umowa zawierana pomiędzy Klientem a jednym z Partnerów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.payu.pl i jest udostępniany potencjalnemu Klientowi przed zawarciem umowy pożyczki oraz wyborem oferty pożyczkowej.

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

pixel